Để hai đg thẳng 5x+ny=12 và 3x-2y=-6 cắt nhau tại 1 điểm trên đg thẳng y=3 thì giá trị thích hợp của n là

Photo of author

By Samantha

Để hai đg thẳng 5x+ny=12 và 3x-2y=-6 cắt nhau tại 1 điểm trên đg thẳng y=3 thì giá trị thích hợp của n là
Viết một bình luận