Để quyên góp cho đồng bào miền Trung bị bão lụt , hai lớp 9A,9B đã quyên góp được 574 quyển sách và vở. Biết rằng mỗi em 9A quyên góp 3 quyển sách và

Photo of author

By Brielle

Để quyên góp cho đồng bào miền Trung bị bão lụt , hai lớp 9A,9B đã quyên góp được 574 quyển sách và vở. Biết rằng mỗi em 9A quyên góp 3 quyển sách và 4 quyển vở. Mỗi em học sinh 9B quyên góp 2 quyển sách và 5 quyển vở. Tính số học sinh mỗi lớp biết học sinh 9A ít hơn 9B là 2 em
Viết một bình luận