$\dfrac{x^2-2x+100}{x^2}$ tìm min của biểu thức sau ko phải 99

Photo of author

By Abigail

$\dfrac{x^2-2x+100}{x^2}$ tìm min của biểu thức sau
ko phải 99
Viết một bình luận