+Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ? + Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì ? + Vai trò của địa y như thế nào ?

Photo of author

By Adalynn

+Địa y có những hình dạng nào ? Chúng mọc ở đâu ?
+ Thành phần cấu tạo của địa y gồm những gì ?
+ Vai trò của địa y như thế nào ?
Leave a Comment