Dịch vụ có vai trò như thế nào đối với công nghiệp Bắc Mĩ. Hãy kể tên các loại hình thuộc dịch vụ trong kinh tế

Photo of author

By Adalynn

Dịch vụ có vai trò như thế nào đối với công nghiệp Bắc Mĩ. Hãy kể tên các loại hình thuộc dịch vụ trong kinh tế

0 bình luận về “Dịch vụ có vai trò như thế nào đối với công nghiệp Bắc Mĩ. Hãy kể tên các loại hình thuộc dịch vụ trong kinh tế”

  1. Các ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu GDP của mỗi nước: Ca-na-đa : 68% , Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.

     Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong kinh tế bắc mĩ.

     các loại hình dịch vụ trong kinh tế như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,… đóng vai trò quan trọng.

    $\color{green}{\text{nếu sai mong bạn thông cảm}}$

Viết một bình luận