điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện: a)chia hết cho 2 b)chia hết cho 5

By Parker

điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện:
a)chia hết cho 2
b)chia hết cho 5
Viết một bình luận