diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng 40% thừa ruộng thứ hai.Hoi thừa ruộng thứ hai bằng bao nhiêu % thừa ruộng thứ nhất

Photo of author

By Gianna

diện tích thửa ruộng thứ nhất bằng 40% thừa ruộng thứ hai.Hoi thừa ruộng thứ hai bằng bao nhiêu % thừa ruộng thứ nhất
Viết một bình luận