Điện trở của bếp điện làm bằng ni.kê.lin có chiều dài 3m. Tiết diện 0.068mm2 và điện trở suất 1.1.10-6(điện trở.m) đc đặt vào điện thế U=220v và sử dụ

By Kaylee

Điện trở của bếp điện làm bằng ni.kê.lin có chiều dài 3m. Tiết diện 0.068mm2 và điện trở suất 1.1.10-6(điện trở.m) đc đặt vào điện thế U=220v và sử dụng trong thời gian 15p
a) tính điện trở của dây.
b) xác định côg suất của bếp .
C) tính nhiệt lượng tỏa ra của bếp trong khoảng thời gian trên.

0 bình luận về “Điện trở của bếp điện làm bằng ni.kê.lin có chiều dài 3m. Tiết diện 0.068mm2 và điện trở suất 1.1.10-6(điện trở.m) đc đặt vào điện thế U=220v và sử dụ”

 1. Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\,\,R = 48,53\Omega \\
  b)\,\,P = 997,32W\\
  c)\,\,Q = 897589J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\begin{array}{l}
  l = 3m\\
  S = 0,068m{m^2} = {6,8.10^{ – 8}}{m^2}\\
  \rho  = {1,1.10^{ – 6}}\,\Omega m\\
  U = 220V\\
  t = 15phut = 900s\\
  a)\,\,R = ?\\
  b)\,\,P = ?\\
  c)\,\,Q = ?
  \end{array}\)

  Giải:

  a) Điện trở của dây là:

  \(R = \frac{{\rho l}}{S} = \frac{{{{1,1.10}^{ – 6}}.3}}{{{{6,8.10}^{ – 8}}}} \approx 48,53\Omega \)

  b) Công suất của bếp là:

  \(P = \frac{{{U^2}}}{R} = \frac{{{{220}^2}}}{{48,53}} = 997,32W\)

  c) Nhiệt lượng toả ra của bếp trong 15 phút là:

  \(Q = P.t = 997,32.900 = 897589J\)

   

  Trả lời

Viết một bình luận