Do không bán được, một cửa hàng bán hoa giảm giá 20% nên giá mỗi bó hoa là 240 000 đồng. Hỏi giá của bó hoa khi chưa giảm giá là bao nhiêu? A. 280 000

Photo of author

By Josie

Do không bán được, một cửa hàng bán hoa giảm giá 20% nên giá mỗi bó hoa là 240 000 đồng. Hỏi giá của bó hoa khi chưa giảm giá là bao nhiêu?
A. 280 000 đồng
B. 300 000 đồng
C. 320 000 đồng
D. 340 000 đồng
2
Bác Hòa mua 3 cái quạt, do được giảm giá 15% nên bác phải trả 765 000 đồng. Hỏi giá mỗi cái quạt khi chưa được giảm giá là bao nhiêu tiền?
A. 225 000 đồng
B. 300 000 đồng
C. 320 000 đồng
D. 340 000 đồng
3
Một người mua 4 quyển sách cùng loại. Vì được giảm giá 30% theo giá bìa nên chỉ phải trả 148 400 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển sách là bao nhiêu?
A. 37 000 đồng
B. 53 000 đồng
C. 47 000 đồng
D. 52 000 đồng
4
Mai mua một thỏi son. Nhân dịp mùng 8 tháng 3, cửa hàng giảm giá 25% nên Mai phải trả 150 000 đồng. Hỏi giá của thỏi son khi chưa được giảm giá là bao nhiêu tiền?
A. 200 000 đồng
B. 180 000 đồng
C. 210 000 đồng
D. 220 000 đồng
5
Một người mua 2 quyển truyện cùng loại. Vì được giảm giá 60% theo giá bìa nên chỉ phải trả 160 000 đồng. Hỏi giá bìa mỗi quyển truyện là bao nhiêu?
A. 160 000 đồng
B. 180 000 đồng
C. 240 000 đồng
D. 200 000 đồng
Viết một bình luận