đối với từng đoạn chương trình pascal sau đây , hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình là bao nhiêu ? i:=1; j:=2;k:=3; while i<6 do i:=i+1;j:=j+1;k:

Photo of author

By Quinn

đối với từng đoạn chương trình pascal sau đây , hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình là bao nhiêu ?
i:=1; j:=2;k:=3;
while i<6 do i:=i+1;j:=j+1;k:=k+j writeln(i', ' 'k,);

0 bình luận về “đối với từng đoạn chương trình pascal sau đây , hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình là bao nhiêu ? i:=1; j:=2;k:=3; while i<6 do i:=i+1;j:=j+1;k:”

  1. Đoạn chương trình 1: j=7; k=10

    Đoạn chương trình 2: j=7; k=28

    Đoạn chương trình 3: j=4; k=7

Viết một bình luận