đối với từng đoạn chương trình pascal sau đây , hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình là bao nhiêu ? i:=1; j:=2;k:=3; while i<6 do i:=i+1;j:=j+1;k:

By Quinn

đối với từng đoạn chương trình pascal sau đây , hãy cho biết lệnh writeln in ra màn hình là bao nhiêu ?
i:=1; j:=2;k:=3;
while i<6 do i:=i+1;j:=j+1;k:=k+j writeln(i', ' 'k,);
Viết một bình luận