Đơn giản biểu thức A=(sin a-cos a)(sin a+cos a)+2 cos^2 a

Photo of author

By Claire

Đơn giản biểu thức
A=(sin a-cos a)(sin a+cos a)+2 cos^2 a
Viết một bình luận