Đóng 4258kg gạo vào các túi, mỗi túi 5kg. Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu túi gạo và còn thừa bao nhiêu kg gạo?

Photo of author

By Adalynn

Đóng 4258kg gạo vào các túi, mỗi túi 5kg. Hỏi đóng được nhiều nhất bao nhiêu túi gạo và còn thừa bao nhiêu kg gạo?
Viết một bình luận