Đồng bằng nào sau đây không thuộc Nam Mĩ? a. A – ma – dôn. b. Lưỡng Hà. c. La – pla – ta. d. Ô – ri – nô – cô.

Photo of author

By Allison

Đồng bằng nào sau đây không thuộc Nam Mĩ?
a. A – ma – dôn.
b. Lưỡng Hà.
c. La – pla – ta.
d. Ô – ri – nô – cô.

0 bình luận về “Đồng bằng nào sau đây không thuộc Nam Mĩ? a. A – ma – dôn. b. Lưỡng Hà. c. La – pla – ta. d. Ô – ri – nô – cô.”

  1. Đồng bằng nào sau đây không thuộc Nam Mĩ?

    a. A – ma – dôn.

    b. Lưỡng Hà.

    c. La – pla – ta.

    d. Ô – ri – nô – cô.

Viết một bình luận