Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60 μA. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là: A. 3,75.10

By Savannah

Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ
60 μA. Số electron đến đập vào màn hình của ti vi trong mỗi giây là:
A. 3,75.10^14 (e). B. 7,35.10^14 (e). C. 2,66.10^-14 (e). D. 0,266.10^-4 (e).
Giải chi tiết giúp mình nha
Viết một bình luận