Đốt cháy 16 gam lưu huỳnh trong bình đựng khí oxi. Lượng oxi cần dùng ở đktc là : a. 16 gam b. 22,4 lít c. 11,2 lít

Photo of author

By Brielle

Đốt cháy 16 gam lưu huỳnh trong bình đựng khí oxi. Lượng oxi cần dùng ở đktc là : a. 16 gam b. 22,4 lít c. 11,2 lít
Leave a Comment