đốt cháy 16g lưu quỳnh trong bình đựng khí oxi tính thể tích oxi đã phản ứng tính khối lượng sản phẩm nếu đốt lượng lưu quỳnh trong không khí cần thể

By Margaret

đốt cháy 16g lưu quỳnh trong bình đựng khí oxi
tính thể tích oxi đã phản ứng
tính khối lượng sản phẩm
nếu đốt lượng lưu quỳnh trong không khí cần thể tích không khí cần dùng là bao nhiêu
Viết một bình luận