Đốt cháy 23 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g khí CO2 và 27g H2O + Hỏi trong A có những ngtố nào ? + Xác định công thức phân tử của A ,biế

Photo of author

By Rylee

Đốt cháy 23 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g khí CO2 và 27g H2O
+ Hỏi trong A có những ngtố nào ?
+ Xác định công thức phân tử của A ,biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23
Leave a Comment