Đốt cháy 23 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g khí CO2 và 27g H2O + Hỏi trong A có những ngtố nào ? + Xác định công thức phân tử của A ,biế

By Rylee

Đốt cháy 23 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g khí CO2 và 27g H2O
+ Hỏi trong A có những ngtố nào ?
+ Xác định công thức phân tử của A ,biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận