Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g chất hữu cơ A thu được 1,32 g khí CO2 và 0,54 g H2O a. Xác định CTPT của A (biết klượng mol của A gấp 3 lần khối lượng mol c

Photo of author

By Sarah

Đốt cháy hoàn toàn 0,9 g chất hữu cơ A thu được 1,32 g khí CO2 và 0,54 g H2O
a. Xác định CTPT của A (biết klượng mol của A gấp 3 lần khối lượng mol của) axit axetic.
b. Tính lượng bạc kim loại sinh ra khi oxi hoá 18 g A.
Giúp mình câu này với ạ!!!
Leave a Comment