: Đốt cháy hoàn toàn 14,56 lit hỗn hợp khí C2H2, CH4 trong oxi. Đem toàn bộ sản phẩm qua dung dịch H2SO4 đ thấy khối lượng bình tăng lên 18,9g. Viết c

Photo of author

By Daisy

: Đốt cháy hoàn toàn 14,56 lit hỗn hợp khí C2H2, CH4 trong oxi. Đem toàn bộ sản phẩm qua dung dịch H2SO4 đ thấy khối lượng bình tăng lên 18,9g.
Viết các phương trình phản ứng.
Tính % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

0 bình luận về “: Đốt cháy hoàn toàn 14,56 lit hỗn hợp khí C2H2, CH4 trong oxi. Đem toàn bộ sản phẩm qua dung dịch H2SO4 đ thấy khối lượng bình tăng lên 18,9g. Viết c”

 1. Đáp án:

  \(\% {V_{{C_2}{H_2}}} = 38,46\%  \to \% {V_{C{H_4}}} = 61,54\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol của 2 chất lần lượt là x, y.

  \(\to x + y = \frac{{14,56}}{{22,4}} = 0,65{\text{ mol}}\)

  Đốt cháy hỗn hợp:

  \(2{C_2}{H_2} + 5{O_2}\xrightarrow{{}}4C{O_2} + 2{H_2}O\)

  \(C{H_4} + 2{O_2}\xrightarrow{{}}C{O_2} + 2{H_2}O\)

  Dẫn sản phẩm cháy qua \({H_2}S{O_4}\) đặc thì nước bị hấp thu.

  \(\to {n_{{H_2}O}} = x + 2y = \frac{{18,9}}{{18}} = 1,05{\text{ mol}}\)

  Giải được x=0,25; y=0,4.

  Vì % số mol=% thể tích

  \(\to \% {V_{{C_2}{H_2}}} = \frac{{0,25}}{{0,65}} = 38,46\%  \to \% {V_{C{H_4}}} = 61,54\% \)

Viết một bình luận