Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí O2 tạo ra oxit sắt từ Fe3O4 a. Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra b. Tính thể tích khí O2 ( ở đktc)

By Ayla

Đốt cháy hoàn toàn 16,8g sắt trong bình chứa khí O2 tạo ra oxit sắt từ Fe3O4
a. Hãy lập phương trình phản ứng xảy ra
b. Tính thể tích khí O2 ( ở đktc) đã tham gia phản ứng trên
c. Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để khi phân hủy thì thu được 1 thể tích khí O2 ( ở đktc) bằng với thể tích khí O2 đã sử dụng ở phản ứng trên
Viết một bình luận