Đốt cháy hoàn toàn 2,24l 1 RH.Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào 150ml dung dịch Ca(oh)2 1M thì thu được 10 g kết tủa.Xác định CTPT có thể của RH.Các thể tíc

By Amara

Đốt cháy hoàn toàn 2,24l 1 RH.Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào 150ml dung dịch Ca(oh)2 1M thì thu được 10 g kết tủa.Xác định CTPT có thể của RH.Các thể tích khí đo ở đktc

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 2,24l 1 RH.Toàn bộ CO2 sinh ra cho vào 150ml dung dịch Ca(oh)2 1M thì thu được 10 g kết tủa.Xác định CTPT có thể của RH.Các thể tíc”

 1. Đáp án:

   CH4

  C2H2; C2H4; C2H6

  Giải thích các bước giải:

   Chắc là đốt hidrocacbon

  CxHy + (x+y/4)O2 —> xCO2 + y/2H2

  Dẫn CO2 vào 0,15 mol Ca(OH)2

  TH1: Ca(OH)2 dư

  CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

  -> nCaCO3=nCO2=10/100=0,1 mol

  ->x=nCO2/n CxHy=0,1/0,1=1 -> hidrocacbon là CH4 

  TH2: CO2 dư

  Ca(OH)2 +CO2 —> CaCO3 + H2O

  Ca(OH)2 + 2CO2 –> Ca(HCO3)2

  -> nCaCO3=0,1 mol -> nCa(HCO3)2=0,05 mol

  -> nCO2=nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2=0,2 mol

  -> x=0,2/0,1=2 -> hidrocacbon có 2C có thể là C2H2; C2H4  và C2H6

  Trả lời

Viết một bình luận