Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hợp chất X chứa C,H,N,O bằng kk vừa đủ(chứa 20% thể tích oxi còn lại là Nito).Thu được 11g Co2 ,6,3 gam nc và 34,72 lít khí

Photo of author

By Raelynn

Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam hợp chất X chứa C,H,N,O bằng kk vừa đủ(chứa 20% thể tích oxi còn lại là Nito).Thu được 11g Co2 ,6,3 gam nc và 34,72 lít khí n2 .Xác định công thức phân tử của X Bt ctđgn Trùng vs ctpt
Leave a Comment