Đốt cháy hoàn toàn 7 gam chất hữu cơ A, thu được 22 gam khí CO2 và 9 gam H2O. a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Tìm công thức phân tử

By Ruby

Đốt cháy hoàn toàn 7 gam chất hữu cơ A, thu được 22 gam khí CO2 và 9 gam H2O. a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Tìm công thức phân tử của A. Biết tỷ khối hơi của A so với khí hidro là 14. c/ Viết công thức cấu tạo của A, viết PTHH phản ứng đặc trưng của A.

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 7 gam chất hữu cơ A, thu được 22 gam khí CO2 và 9 gam H2O. a/ Trong chất hữu cơ A có những nguyên tố nào? b/ Tìm công thức phân tử”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   mC=$\frac{22}{44}$ .12=6g

  mH=$\frac{9}{18}$ .2=1g

  mO=7-6-1=0g

  ⇒Ko có oxi

  a/ Hợp chất hữu cơ A có nguyên tố: C, H

  Vậy hợp chất có công thức: CxHy

  b/x:y=$\frac{6}{12}$ :$\frac{1}{1}$ :

         =0,5:1

          =1:2

  $d_{A/H2}$ =14

  ⇒$M_{A}$ =14.2=28g/mol

  ⇒CTDGN:(CH2)n=28

  (12+1.2)n=28

  ⇒n=2

  ⇒C2H4

  c/

  CH2=CH2

  C2H4+3O2→(t0)2CO2↑+2H2O

  Trả lời

Viết một bình luận