Đốt cháy hoàn toàn 784 ml khí (đktc) của 1 hidrocacbon X, thu được 3,08 gam CO2 và 0,63 gam H2O. Công thức phân tử của X là gì ?

By Arya

Đốt cháy hoàn toàn 784 ml khí (đktc) của 1 hidrocacbon X, thu được 3,08 gam CO2 và 0,63 gam H2O. Công thức phân tử của X là gì ?

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn 784 ml khí (đktc) của 1 hidrocacbon X, thu được 3,08 gam CO2 và 0,63 gam H2O. Công thức phân tử của X là gì ?”

 1. nCO2= 0,07 mol

  nH2O= 0,035 mol => nH= 2nH2O= 0,07 

  nCO2 > nH2O => Ankin

  Bảo toàn O: 

  2nO2= 2nCO2+ nH2O 

  => nO2= 0,0875 mol 

  => mO2= 2,8g 

  => mX= 3,08+0,63-2,8= 0,91g 

  nX= 0,035 mol 

  => M X= 26 

  nC: nH= 0,07: 0,07= 1:1 

  => CTĐGN (CH)n 

  => 13n=26 

  => n=2 

  Vậy X là C2H2

  Trả lời

Viết một bình luận