Đốt cháy hoàn toàn hỗ hợp A gồm FeS2, Cu2S thi được chất rắn B và khí C. Toàn bộ B phản ứng vừa đủ với 200ml dd H2SO4 2,5M. Toàn bộ C phản ứng hết với

By Ariana

Đốt cháy hoàn toàn hỗ hợp A gồm FeS2, Cu2S thi được chất rắn B và khí C. Toàn bộ B phản ứng vừa đủ với 200ml dd H2SO4 2,5M. Toàn bộ C phản ứng hết với 250ml dd NaOH 4M.
1, Viết các phương trình phản ứng
2, Tính % khối lượng mỗi hợp chất trong hỗn hợp A

0 bình luận về “Đốt cháy hoàn toàn hỗ hợp A gồm FeS2, Cu2S thi được chất rắn B và khí C. Toàn bộ B phản ứng vừa đủ với 200ml dd H2SO4 2,5M. Toàn bộ C phản ứng hết với”

 1. Đáp án:

  `=>%m_{FeS_2}=30%`

  `=>%m_{Cu_2S}=70%`

  Giải thích các bước giải:

   `1,`

  $4FeS_2+11O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+8SO_2$

  $Cu_2S+2O_2\xrightarrow{t^o}2CuO+SO_2$

  `Fe_2O_3+3H_2SO_4->Fe_2(SO_4)_3+3H_2O`

  `CuO+H_2SO_4->CuSO_4+H_2O`

  `SO_2+2NaOH->Na_2SO_3+H_2O`

  `2,`

  `n_{H_2SO_4}=0,2.2,5=0,5(mol)`

  Gọi `x,y` lần lượt là số mol `FeS_2` và `Cu_2S`

  Theo phương trình

  `n_{H_2SO_4}=1,5x+2y=0,5 (1)`

  `n_{NaOH}=0,25.4=1(mol)`

  Theo phương trình

  `n_{NaOH}=2(2x+y)=1 (2)`

  Từ `(1)   và  (2)` giải hệ phương trình

  $\Rightarrow \begin{cases}x=0,2(mol)\\y=0,1(mol)\\\end{cases}$

  `=>%m_{FeS_2}=\frac{0,2.120}{0,2.120+0,1.160}=30%`

  `=>%m_{Cu_2S}=100-30=70%`

  Trả lời

Viết một bình luận