Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong bình kín chứa V lít chứa 0,25mol oxi, áp suất trong bình là P. Kết thúc phán ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu ,

Photo of author

By Vivian

Đốt cháy hoàn toàn m gam cacbon trong bình kín chứa V lít chứa 0,25mol oxi, áp suất trong bình là P. Kết thúc phán ứng, đưa bình về nhiệt độ ban đầu , áp suất trong bình lúc này là 7/5P. Tính :
a. Khối lượng cacbon tham gia phản ứng
b. Thành phần khí trong bình sau phản ứng
Leave a Comment