Đốt cháy v ( L) ( dktc) một ankin ở thể tích thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 50,4 g . Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong d

By Remi

Đốt cháy v ( L) ( dktc) một ankin ở thể tích thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 50,4 g . Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 90 g kết tủa . V có giá trị là

0 bình luận về “Đốt cháy v ( L) ( dktc) một ankin ở thể tích thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng bằng 50,4 g . Nếu cho sản phẩm cháy qua bình đựng nước vôi trong d”

 1. Đáp án:

  \[V = 6,72{\text{ lit}}\]

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol CO2 là x, H2O là y.

  \[ \to 44x + 18y = 50,4\]

  Dẫn sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư

  \[\begin{gathered}
    C{O_2} + Ca{(OH)_2}\xrightarrow{{}}CaC{O_3} + {H_2}O \hfill \\
     \to {n_{CaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = x = \frac{{90}}{{100}} = 0,9{\text{ mol}} \to {\text{y = 0}}{\text{,6 mol}} \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  Ankin có dạng CnH2n-2

  \[\begin{gathered}
    {C_n}{H_{2n – 2}} + (1,5n – 0,5){O_2}\xrightarrow{{}}nC{O_2} + (n – 1){H_2} \hfill \\
     \to {n_{C{O_2}}} – {n_{{H_2}O}} = {n_{{\text{ankin}}}} = 0,9 – 0,6 = 0,3{\text{ mol}} \hfill \\
     \to {\text{V = 0}}{\text{,3}}{\text{.22}}{\text{,4 = 6}}{\text{,72 l}}it \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

  Trả lời

Viết một bình luận