Đốt hỗn hợp X gồm 2 anken cần v lít CO2 (ĐTTC) sản phẩm dẫn qua nước vôi trong dư tách được 20g kết tủa .giá trị của V là Mn giúp em với ạ

Photo of author

By Jade

Đốt hỗn hợp X gồm 2 anken cần v lít CO2 (ĐTTC) sản phẩm dẫn qua nước vôi trong dư tách được 20g kết tủa .giá trị của V là
Mn giúp em với ạ
Leave a Comment