Dựa vào hình 39.1, nêu tên các ngành công ở Bác Mĩ là thế mành của vành đai công nghiệp mới? ( mình lên mạng không thấy mà có trong đề cương, bạn nào

By Eloise

Dựa vào hình 39.1, nêu tên các ngành công ở Bác Mĩ là thế mành của vành đai công nghiệp mới?
( mình lên mạng không thấy mà có trong đề cương, bạn nào làm nhanh và dúng thì mik tick 5 star và ctlhn)
Viết một bình luận