cho pt x ²- 2mx + m ² – m + 1=0 a) Tìm gt của m để pt có nghiệm kép , tìm nghiệm kép đó b) Tìm m để pt có 2 nghiệm x1 và x2 thỏa mãn x1 ² + 2mx2 =9

By Emery

cho pt x ²- 2mx + m ² – m + 1=0
a) Tìm gt của m để pt có nghiệm kép , tìm nghiệm kép đó
b) Tìm m để pt có 2 nghiệm x1 và x2 thỏa mãn x1 ² + 2mx2 =9
Viết một bình luận