Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ? A: Ca(OH)2 . B: H2 SO4 . C: NaOH. D: NaCl. Phản ứng nào sau đây viết sai?

Photo of author

By Reese

Dung dịch chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành đỏ?
A:
Ca(OH)2 .
B:
H2 SO4 .
C:
NaOH.
D:
NaCl.
Phản ứng nào sau đây viết sai?
A:
Fe+2HCl

FeC
l
2
+
H
2

B:
Zn+
H
2
S
O
4(l)

ZnS
O
4
+
H
2

C:
CuO+
H
2
t
o

Cu+
H
2
O
D:
Cu+
H
2
O

CuO+
H
2
Leave a Comment