dùng khí CO khử hoàn toàn 4g oxit sắt. Sau phản ứng được kim loại và khí X. Hấp thụ X vào 2,5l dd Ca(OH)2 0,025M được 5g kết tủa hoc24

By Josephine

dùng khí CO khử hoàn toàn 4g oxit sắt. Sau phản ứng được kim loại và khí X. Hấp thụ X vào 2,5l dd Ca(OH)2 0,025M được 5g kết tủa hoc24

0 bình luận về “dùng khí CO khử hoàn toàn 4g oxit sắt. Sau phản ứng được kim loại và khí X. Hấp thụ X vào 2,5l dd Ca(OH)2 0,025M được 5g kết tủa hoc24”

 1. Đáp án: \({F{e_2}{O_3}}\)

   

  Giải thích các bước giải:

  \({n_{CaC{O_3}}} = 0,05{\rm{ mol; }}{n_{Ca{{(OH)}_2}}} = 0,0625{\rm{ }}mol\)

  TH1: Sản phẩm gồm: \(\left\{ \begin{array}{l}
  CaC{O_3}:x{\rm{ }}mol\\
  Ca{(HC{O_3})_2}:y{\rm{ }}mol
  \end{array} \right.\)

  Ta có: y = 0,0125 mol

  → \({n_{C{O_2}}} = 0,075{\rm{ mol  =  }}{{\rm{n}}_{{\rm{O/ox}}it}}\)

  → \({{\rm{m}}_{{\rm{O/ox}}it}} = 1,2g \to {m_{Fe/{\rm{ox}}it}} = 2,8g \to {n_{Fe/{\rm{ox}}it}} = 0,05\)

  Gọi CT: \({F{e_x}{O_y}}\)

  → x : y = 2 : 3 

  ⇒ \({F{e_2}{O_3}}\)

  TH2: Xét tương tự như TH1 (không có oxit thỏa mãn)

  Trả lời

Viết một bình luận