Dùng phương pháp xuống thang giải câu sau: Tìm x,y thuộc Z $x^2+2y^2+2xy+3y=4$

Photo of author

By Autumn

Dùng phương pháp xuống thang giải câu sau:
Tìm x,y thuộc Z
$x^2+2y^2+2xy+3y=4$
Viết một bình luận