đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì

Photo of author

By Savannah

đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì

0 bình luận về “đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là gì”

  1. đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là : mềm dẻo nhưng cương quyết bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc.

  2. đường lối ngoại giao của vua Quang Trung đối với nhà Thanh là mềm giẻo nhưng kiên quyết bảo vệ từng tấc đất cho Tổ quốc

Viết một bình luận