Đường ống dẫn nước vào 1 bể bơi bị đóng lại 20% thì thời gian cần thiết để chảy đầy bể tăng bao nhiêu %?

Photo of author

By Samantha

Đường ống dẫn nước vào 1 bể bơi bị đóng lại 20% thì thời gian cần thiết để chảy đầy bể tăng bao nhiêu %?
Viết một bình luận