Đường thẳng `(d): y=x-2` và parabol `(P):y=-x^2` cắt nhau tại hai điểm `E` và `F`. Tính diện tích tam giác OEF.

Photo of author

By Josephine

Đường thẳng `(d): y=x-2` và parabol `(P):y=-x^2` cắt nhau tại hai điểm `E` và `F`. Tính diện tích tam giác OEF.
Viết một bình luận