Đường thẳng y=mx+3-m luôn luôn đi qua điểm nào sau đây với mọi giá trị của tham số thực m? A.(1;-3) B.(2;3) C.(-1;3) D.(1,3)

Photo of author

By Lyla

Đường thẳng y=mx+3-m luôn luôn đi qua điểm nào sau đây với mọi giá trị của tham số thực m?
A.(1;-3)
B.(2;3)
C.(-1;3)
D.(1,3)

0 bình luận về “Đường thẳng y=mx+3-m luôn luôn đi qua điểm nào sau đây với mọi giá trị của tham số thực m? A.(1;-3) B.(2;3) C.(-1;3) D.(1,3)”

 1. Đáp án:

  $D.\, (1;3)$

  Giải thích các bước giải:

  $y = mx + 3 – m$

  $\to m(x-1) + 3 – y = 0$

  $\to \begin{cases}x – 1 = 0\\3 – y = 0\end{cases}$

  $\to \begin{cases}x = 1\\y = 3\end{cases}$

  $\to$ Đồ thị luôn đi qua điểm $(1;3)$

Viết một bình luận