Ex 1. Put the verb in brackets into the present simple or past simple. 1. We__________(go) to the beach last weekend. 2. My cousins____________(not/v

Photo of author

By Nevaeh

Ex 1. Put the verb in brackets into the present simple or past simple.
1. We__________(go) to the beach last weekend.
2. My cousins____________(not/visit) us every weekend.
3. ________________(your mum/make) a chocolate yesterday?
4. I________(send) Jessica an email yesterday afternoon.
5. The children always_________(do) their homework yesterday afternon.

0 bình luận về “Ex 1. Put the verb in brackets into the present simple or past simple. 1. We__________(go) to the beach last weekend. 2. My cousins____________(not/v”

 1. 1. We _went____ (go) to the beach last weekend.

  2. My cousins ___don’t visit__ (not/ visit) us every weekend.

  3. ___Did your mum make________ (your mum/ make) a chocolate yesterday?

  4. I __sent_____ (send) Jessica an email yesterday afternoon

  5. The children always __did____ (do) their homework yesterday afternoon

  =>  DỊCH

  1. Chúng tôi đã đi biển vào cuối tuần trước.

  2. Anh em họ của tôi không đến thăm chúng tôi mỗi cuối tuần.

  3. Hôm qua mẹ bạn có làm sô cô la không?

  4. Tôi đã gửi cho Jessica một email vào chiều hôm qua

  5. Những đứa trẻ luôn làm bài tập về nhà vào chiều hôm qua

 2. `1.` We____went______(go) to the beach last weekend.  (thì QKĐ)

  Cấu trúc: S + V-ed/V2 + O

  Dịch: Chúng tôi đã đi đến bãi biển vào cuối tuần trước.

  `2.` My cousins_______don’t visit_____(not/visit) us every weekend (thì HTĐ)

  Cấu trúc: S + V(s/es) + O

  Dịch:  Anh em họ của tôi không đến thăm chúng tôi vào mỗi cuối tuần.

  `3.` ______Did your mum make__________(your mum/make) a chocolate yesterday? (thì QKĐ)

  Cấu trúc: Did + S + V-infi + O ?

  Dịch: Hôm qua mẹ bạn có làm sô cô la không?

  `4.` I____sent____(send) Jessica an email yesterday afternoon.  (thì QKĐ)

  Cấu trúc: S + V-ed/V2 + O

  Dịch: Tôi đã gửi cho Jessica một email vào chiều hôm qua.

  `5. `The children always_____do____(do) their homework yesterday afternon.  

Viết một bình luận