E hiểu thế nào về truyền thống ” Tôn sư trọng đạo” ?Bản thân e và lớp mk đã có những hđ thiết thực nào để phát huy truyền thống đó nhân dịp kỉ niệm 20

Photo of author

By Sarah

E hiểu thế nào về truyền thống ” Tôn sư trọng đạo” ?Bản thân e và lớp mk đã có những hđ thiết thực nào để phát huy truyền thống đó nhân dịp kỉ niệm 20/11?
Leave a Comment