em có nhận xét gì về phong traò giải phóng dân tộc của các nước Châu Á

Photo of author

By Katherine

em có nhận xét gì về phong traò giải phóng dân tộc của các nước Châu Á

0 bình luận về “em có nhận xét gì về phong traò giải phóng dân tộc của các nước Châu Á”

  1. + diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức như :khởi nghĩa vũ trang ,cải cách ôn hòa …chủ yếu là đấu tranh vũ trang với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân

    + phong trào đấu tranh vào giai đoạn sau có sự ra đời của các tổ chức chính trị .thể hiện bước phát triển phong trào

    +tuy nhiên các phong trào đấu tranh đều thất bại vì mang tính tự phát ,nổ ra lẻ tẻ chưa có sự đoàn kết giữa các dân tộc,nhưng tạo điều kiện tiền đề cho những giai đoạn sau

Viết một bình luận