Em có nhận xét gì về vua Lê thánh tông ?từ những việc làm của ông Em hãy nêu trách nhiệm của bản thân với đất nước?

Photo of author

By Caroline

Em có nhận xét gì về vua Lê thánh tông ?từ những việc làm của ông Em hãy nêu trách nhiệm của bản thân với đất nước?
Leave a Comment