em hãy xây dưng HĐT: (a+b+c)^3 = ??? => a^3 + b^3 + c^3 = ???

Photo of author

By Madelyn

em hãy xây dưng HĐT:
(a+b+c)^3 = ???
=> a^3 + b^3 + c^3 = ???
Viết một bình luận