em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà đường

Photo of author

By Reagan

em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà đường

0 bình luận về “em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà đường”

 1. * Chính sách đối nội:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

  – Cử những người thân tín đi cai quản các địa phương.

  – Mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài.

  – Thi hành nhiều chính sách giảm tô thuế.

  – Thực hiện chế độ “quân điền”: lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  * Chính sách đối ngoại:

  Sau khi ổn định trong nước, nhà Đường luôn tìm đủ mọi cách để mở mang bờ cõi, chinh phục các nước lân cận:

  – Nhà Đường đem quân đánh chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên.

  – Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thuần phục.

  ⟹ Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á.

 2. Chính sách đối nội:

  – Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước.

  – Cử những người thân tín đi cai quản các địa phương.

  – Mở các khoa thi tuyển chọn nhân tài.

  – Thi hành nhiều chính sách giảm tô thuế.

  – Thực hiện chế độ “quân điền”: lấy ruộng công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

  Chính sách đối ngoại:

  Sau khi ổn định trong nước, nhà Đường luôn tìm đủ mọi cách để mở mang bờ cõi, chinh phục các nước lân cận:

  – Nhà Đường đem quân đánh chiếm vùng Nội Mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên.

  – Củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thuần phục.

  ⟹ Dưới thời Đường, Trung Quốc trở thành một quốc gia phong kiến cường thịnh nhất châu Á

Viết một bình luận