Xét 3 tế bào cùng loài A, B, C đều nguyên phân trong 1h 30 phút. Chu kì nguyên phân của 3 tế bào trên lần lượt theo thứ tự 1: 2: 4 môi trường nội bà

Photo of author

By Cora

Xét 3 tế bào cùng loài A, B, C đều nguyên phân trong 1h 30 phút. Chu kì nguyên phân của 3 tế bào trên lần lượt theo thứ tự 1: 2: 4 môi trường nội bào đã cung cấp số NST đơn gấp 19 lần số NST trong lưỡng bội của loài. Xác định:
a) Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào nói trên.
b) Mỗi tế bào trải qua nguyên phân 1 lần trong thời gian
bao lâu.
Leave a Comment