Xét sự biến thiên của hàm số f'(x)=(x²-5x+6)(9-x²)(x-2)⁵

Photo of author

By Mary

Xét sự biến thiên của hàm số
f'(x)=(x²-5x+6)(9-x²)(x-2)⁵
Viết một bình luận