Xét tính đúng sai cuả mệnh đề: $x^{4}$ + $y^{2}$ ≥ $x^{2}$y+x$y^{3}$ Giúp e vs ạ hỏi mãi chẳn thấy ai tl

Photo of author

By Isabelle

Xét tính đúng sai cuả mệnh đề:
$x^{4}$ + $y^{2}$ ≥ $x^{2}$y+x$y^{3}$
Giúp e vs ạ hỏi mãi chẳn thấy ai tl
Viết một bình luận