Fe3O4+H2->……. Al2O3 +H2->…… CuO +H2->…… Na2O +H2->……

By Cora

Fe3O4+H2->…….
Al2O3 +H2->……
CuO +H2->……
Na2O +H2->……
Viết một bình luận