Fill in the blank with suitable particle (mỗi chỗ trống một từ) I’m saving –… =. a new electric guitar.

By Hadley

Fill in the blank with suitable particle (mỗi chỗ trống một từ)
I’m saving ……….. …………. a new electric guitar.

0 bình luận về “Fill in the blank with suitable particle (mỗi chỗ trống một từ) I’m saving –… =. a new electric guitar.”

  1. I’m saving ……….. …………. a new electric guitar.

    =) I am saving money buy a new electric guitar.

    Tôi đang tiết kiệm tiền mua một cây đàn guitar điện mới.

    CHÚC BN HỌC TỐT

    Trả lời

Viết một bình luận