Điểm môn Toán của một nhóm học sinh được cho bởi bảng tần số sau: Giá trị (x) 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 3 5 3 6 2 N = 21 Câu 1: Có bao nhiêu học sinh

By Allison

Điểm môn Toán của một nhóm học sinh được cho bởi bảng tần số sau:
Giá trị (x) 5 6 7 8 9 10
Tần số (n) 2 3 5 3 6 2 N = 21
Câu 1: Có bao nhiêu học sinh trong nhóm?
A. 22 B. 20 C. 10 D. 18
Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 10 B. 8 C. 20 D. 6
Câu 3: Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 8 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:
A. 7 B. 6 C. 9 D. 8
Câu 5: Tần số của giá trị lớn nhất là:
A.1 B. 2 C. 5 D. 6
Câu 6: Điểm trung bình của nhóm học sinh này là: (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
A. 7,66 B. 7, 76 C. 7,67 D. 7,7

0 bình luận về “Điểm môn Toán của một nhóm học sinh được cho bởi bảng tần số sau: Giá trị (x) 5 6 7 8 9 10 Tần số (n) 2 3 5 3 6 2 N = 21 Câu 1: Có bao nhiêu học sinh”

Viết một bình luận