√ $\frac{√x+3}{√x-3}$ + $\frac{√x-4}{√x-3}$ <0

Photo of author

By Eva

√ $\frac{√x+3}{√x-3}$ + $\frac{√x-4}{√x-3}$ <0
Viết một bình luận